E18 Köping - Västjädra

Projektet omfattar att i totalentreprenad projektera och bygga om motortrafikleden till en motorväg mellan Köping och Västjädra. Sträckan utgör den enda delen av E18 som inte är utbyggd till motorvägsstandard på sträckan mellan Örebro och Stockholm. Projektet innehåller ca 25 km väg, 4 trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar. Orderingången är på strax under 800 mkr och projektet planeras att slutföras år 2025.

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 800 MSEK
Teknikområde: Väg, Bro
Byggtid: Vinter 2021-Vinter 2025

Kontakta Mats Lindahl vid frågor:
mats.lindahl@entrygroup.se
070-370 02 11


Bullerskyddsskärmar i Kumla

Då tidigare genomförda utredningar påvisat bullerstörningar gällande Godstråket genom Kumla, bandel 524, utför nu Trafikverket bulleråtgärder. Projektet omfattar byggnation av cirka 2500 meter bullersskyddskärmar samt markarbeten längs med järnvägen i Kumla. Arbetet utförs intill driftsatt anläggning. 

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 25 MSEK
Teknikområde: Mark, Järnväg
Byggtid: Vinter 2021-Sommar 2021

Kontakta Emir Metic vid frågor:
emir.metic@entrygroup.se
070-853 30 29


Cirkulationsplats i Nora

Projektet omfattar en cirkulationsplatsen som byggs för att uppnå en säkrare trafik samt för att erhålla en ny infart till ett nytt handelsområde. Entreprenaden, som utförs i trafikerad miljö, innebär i stora drag ny rivning av befintligheter, ny infartsväg, gatubelysning och en ny cirkulationsplats. 

Beställare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 3 MSEK
Teknikområde: Väg
Byggtid: Höst 2021

Kontakta Linn Sohlman vid frågor:
linn.sohlman@entrygroup.se
073-076 60 37


GC-bro i Skinnskatteberg

Projektet omfattar ett brobyte över järnväg i Skinnskatteberg. Den befintliga bron, byggd 1900, är en valvbro i armerad betong med en spännvidd på 22,5 meter. Tidigare användes bron för vägtrafik men sedan ett antal år tillbaka har den använts som gång- och cykelbro. Projektet omfattar att byta ut bron till en likvärdig gång- och cykelbro vid nuvarande läge. Befintliga landfästen ska förstärkas och nya bron, i stål, förses med elskyddsanordning.   

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 7 MSEK
Teknikområde: Bro
Byggtid: Vår 2021-Höst 2021

Kontakta Emir Metic vid frågor:
emir.metic@entrygroup.se
070-853 30 29


Väg 66 Östra Tandö - Bu

Vägprojektet är beläget vid Västerdalälven i ett till största delen öppet odlingslandskap med en mycket tilltalande landskapsbild med särskilt fina utblickar över älven och det gamla kulturlandskapet. Väg 66 har stor betydelse för såväl Malungs kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på cirka 9 000 fordon/dygn. Projektet mellan Östra Tandö-Bu i Malungs kommun är 7 km lång och har låg standard jämfört med övriga delar av väg 66 mellan Malung–Sälen. Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan.

Kontraktet, en totalentreprenad, innebär ombyggnation av befintlig väg till förbättrad standard, varvid ca 2,5 km i nysträckning. Fyra broar ska anläggas, varav två är i betong och två rörbroar. Det ingår flera kilometer gång- och cykelvägar och sidovägar. Utöver det ska en hel del VA, belysning och räcke anläggas.

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 139 MSEK
Teknikområde: Väg, Bro
Byggtid: Vinter 2020-Sommar 2023

Kontakta Stefan Fors vid frågor:
stefan.fors@entrygroup.se
070-535 04 06


GC-bro över Frykensundet

Projektet omfattar nybyggnad av en gång- och cykelbro över Frykensundet med anslutande väg mellan korsningen Strandvägen/Älvgatan och Nordenssonvägen i Sunne. Bron ska utgöra en länk i cykelvägnätet och binder samman de centrala delarna av Sunne med området Torvnäs som kommunen avser att exploatera med bostäder och annan serviceverksamhet. Bron, en ca 95 m lång samverkansbro i tre spann, är tekniskt utmanande med en underbyggnad av betong, ett bärverk av stål och överbyggnad i betong. Grundläggningen består av pålar både på land och i vatten och kräver en del temporära konstruktioner.

Beställare: Sunne Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 20 MSEK
Teknikområde: Bro, Väg
Byggtid: Vinter 2020-Höst 2021

Kontakta Nijaz Mehmedovic vid frågor:
nijaz.mehmedovic@entrygroup.se
072-207 50 16


Bro över GC-väg, väg 539 Björnövägen

Projektet innebär nybyggnad av planskild korsning för gång- och cykeltrafik under Björnövägen i östra Västerås. I dagsläget passeras Björnövägen i samma plan med trafikljus. Planskildheten kommer bidra till en säkrare och mer effektiv trafiksituation för både trafikanter och cyklister. Förutom en plattramsbro i betong innehåller projektet stödmurar, nydragning av gång och cykel vägar, omläggning av ledningar, busshållplatser och belysning.

Beställare: Västerås Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 17 MSEK
Teknikområde: Bro, Väg
Byggtid: Höst 2020-Höst 2021

Kontakta Stefan Fors vid frågor:
stefan.fors@entrygroup.se
070-535 04 06


Bro över väg i Solvarbo

Projektet består av ett byte av järnvägsbron över väg 789 vid Solvarbo, Dalarna. Befintliga bron är gammal, byggd 1936, och ha uppnått sin tekniska livslängd. Bron följer inte heller dagens standard när det gäller den fria höjden. Den har i dag en maxhöjd av 3,9 meter, men i och med att vi bygger en ny bro och samtidigt sänker vägen, så ändras den fria höjden till minst 4,5 meter. När vi är klara kommer vägen att följa dagens standard under bron, och själva bron säkrar spårtrafiken på Dalabanan. 

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 12 MSEK
Teknikområde: Bro, Väg, Järnväg
Byggtid: Vår-Höst 2020